Ludowy Klub Sportowy POLONIA Bytoń - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Polonia nie przyst±piła do rozgrywek B-klasy w sezonie 2015/2016.
  •        

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

LKS Polonia BytońKS Lubienianka Lubień Kujawski
LKS Polonia Bytoń 0:8 KS Lubienianka Lubień Kujawski
2015-06-13, 17:30:00
Boisko w Morzycach
    relacja »

Kalendarium

22

11-2018

czwartek

23

11-2018

pi±tek

24

11-2018

sobota

25

11-2018

niedziela

26

11-2018

pon.

27

11-2018

wtorek

28

11-2018

¶roda

Najnowsza galeria

Trening 12.08.2014
Ładowanie...

Sport.pl

O gminie Bytoń

Herb gminy Bytoń przedstawia w błękitnej tarczy herbowej złoty wiatrak, a między jego łopatami trzy srebrne lilie:

 

Flaga gminy Bytoń to prostok±tny płat tkaniny o stosunku wysoko¶ci do długo¶ci jak 5:8 złożony z trzech pasów barwnych ułożonych pionowo: żołtego, błękitnego i białego o wzajemnym stosunku 1:2:1:

 

Położenie gminy

Gmina Bytoń, na obszarze której leży sołectwo Bytoń jest jedn± ze 144 gmin województwa kujawsko - pomorskiego, natomiast wiejest jedn± z 17 należ±cych do tejże gminy. Gmina Bytoń położona jest w zachodniej czę¶ci województwa kujawsko - pomorskiego i południowej czę¶ci powiatu radziejowskiego.

Przestrzennie gmina Bytoń graniczy,

· od wschodu z gmin± Topólka,

· od północnego wschodu z gmin± Osięciny,

· od północy z gmin± Radziejów,

· od zachodu i południa z miastem-gmin± Piotrków Kujawski.

Ludno¶ć gminy Bytoń wynosi 3.876 osób, w tym ludno¶ć w wieku produkcyjnym 2.143 osoby, a poprodukcyjnym 734 osoby. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7.335 ha co stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego. Użytki rolne stanowi± 86,1% (6.315 ha), a lasy zaledwie 2,8% (207 ha). Obszar gminy Bytoń znajduje się całkowicie w obrębie dorzecza Wisły, w bezporedniej zlewni rzeki Zgłowi±czki. W wewnętrznym podziale administracyjnym, gmina Bytoń dzieli się na 17 jednostek sołeckich: Borowo, Budzisław, Bytoń, Czarnocice, D±brówka, Litychowo, Ludwikowo, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Nowy Dwór, Pcinno, Pcininek, Stróżewo, ¦wiesz, Wandynowo, Witowo. Siedzib± władz Gminy jest wieBytoń. Podstawow± funkcj± gminy jest produkcja rolna. Na obszarze gminy dominuj± gleby zwi±zane genetycznie z utworami gliniastymi. S± to przede wszystkim gleby płowe i brunatne. W czę¶ci północnej i północno-wschodniej gminy występuj± niewielkie płaty czarnych ziem. Pod względem bonitacyjnym klasy najwyższe I IVb zajmuj± około 75% powierzchni wszystkich gruntów ornych. Szczególnie wartociowe gleby (I-IIIb) zajmuj± około 34%, natomiast gleby najsłabsze (V-Via klasa) występuj±ce głównie w południowej czę¶ci gminy zajmuj± 22%. Obszar gminy Bytoń przedstawia typowy krajobraz przyrodniczo-kulturowy, w którym zdecydowanie dominuj± zwi±zane z rolniczym wykorzystaniem przestrzeni przyrodniczej. Wzbogacaj± go powierzchnie wodne J. Głuszyńskiego, J. ¦wiesz, i J. Bytońskiego oraz pagórki kemowe w okolicach Witowa. Silnymi akcentami krajobrazowymi s± również rynny wspomnianych jezior oraz towarzysz±ce im zespoły rolinnoci ł±kowo-bagiennej. Bytoń leży w centrum gminy. Sołectwo zajmuje powierzchnię 396,09 ha i zamieszkiwane jest przez 519 osób: 258 kobiety i 261 mężczyzn.

¦rodowisko przyrodnicze

Sołectwo Bytoń nie wyróżniaj± szczególnie atrakcyjne walory krajobrazu. Wpływaj± na to brak lasów i tylko jedno Jezioro Bytońskie, które nie jest wykorzystywane turystycznie. Wchodzi ono w skład zlewni rzeki Zgłowi±czka, w układzie trzech cieków (Kanał Głuszyński, Kanał ¦wiesz - Gopło. Jest to tzw. Kompleks ł±kowo-bagienny J. Bytońskiego. Występuj± tu silne zmiany niekorzystne dla funkcjonowania ekosystemu jeziora, przede wszystkim: likwidacja zadrzewień, zmiany i likwidacja naturalnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych, przesuszenie obszarów podmokłych i terenów otaczaj±cych w skutek melioracji. Sołectwo jest wsi± typowo rolnicz±, na terenie której występuj± gleby od klasy III do VI ze zdecydowan± przewag± gruntów klasy IV. Większo¶ć gruntów w grupach bonitacyjnych stanowi± użytki rolne, zajmuj± one powierzchnię 359,612 ha, czyli 85% ogólnej powierzchni sołectwa. Sporód użytków rolnych największ± czę¶ć stanowi± grunty orne (341,8676 ha), pozostał± czę¶ć sady i ł±ki (kolejno 10,9844 ha i 3,84 ha).

Dziedzictwo religijne i historyczne

Bytoń jest jedn± z najstarszych miejscowoci na Kujawach. Po raz pierwszy wiewymieniona została w Ľródłach pisanych w 1163 r. W końcu XII wieku należała do klasztoru Norbertanek w Strzelnie. W 1320 roku Bytoń przeszedł w ręce biskupów kujawsko-pomorskich, zaprzed XVI w. Wieznalazła się w uposażeniu stołowych dóbr królewskich. Do końca XVIII w. Bytoń był własnoci± monarsz±, zarz±dzan± przez dzierżawców. Z przedrozbiorowym okresem dziejów wi±zany był zabytkowy wiatrak, datowany według miejscowej tradycji na 1700 rok (istotnie wzniesiony w 3 ćw. XIX wieku), który stał we wsi do 1986 r. W okresie zaborów Bytoń stał się orodkiem dóbr ziemskich pozostaj±cych w rękach prywatnych włacicieli. Bytoń zacz±ł pełnić funkcje orodkowe już we wczesnym redniowieczu. Być może w okresie przynależnoci wsi do dóbr klasztoru Norbertanek w Strzelnie pw. Trójcy ¦więtej i Najwiętszej Marii Panny erygowana została parafia. Zaliczana jest ona w literaturze przedmiotu do starszych (powstałych przed XIII w.), jakkolwiek wykazana została dopiero w 1325 r. W końcu XV wieku do parafii bytońskiej należały miejscowoci: D±browa, Głuszyn, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Popowiczki, Potołowo, Stróżewo oraz zaginione Dębołęka, Złotniki i Wcielewo. Od 1513 r. parafia wł±czona została do uposażenia kanoników regularnych w Lubrańcu i przez nich była zarz±dzana. Pierwotne wezwanie parafii w. Jakuba Apostoła i w. Doroty – w bliżej nieznanym czasie (po 1516 r.) uległo zmianie. W wyniku zmiany parafia otrzymała wezwanie w. Stanisława bp. Męczennika, które nosi do dzi. W XIX wieku Bytoń stał się siedzib± władz gminnych. W jej skład wchodziły: Bytoń, Drwalewo, Morzyce, Niegibalice, Potołowo. Obowi±zki wójta pełnił właciciel dóbr ziemskich Ignacy G±siorowski. W 1827 roku Bytoń liczył 41 domów i 377 mieszkańców, zaw roku 1880 32 domy i 330 mieszkańców i posiadał szkołę pocz±tkow±. W latach 1918-1939 Bytoń nadal pełnił funkcję orodka gminy z 64 miejscowociami leż±cymi na jej terytorium. W 1945 roku wraz z przywróceniem podziału administracyjnego z okresu II Rzeczypospolitej, gmina Bytoń została reaktywowana. W 1951 r. w wyniku reformy podziału administracyjnego terenów wiejskich terytorium Gminy podzielone zostało między różne gromady, zajej orodek znalazł się w gromadzie z centrum w Nowym Dworze. Jednak tradycje zlikwidowanej gminy były silne, w wyniku czego 1 paĽdziernika 1982 r. gmina Bytoń została reaktywowana. Obecnie w jej granicach leży 17 miejscowoci.

¦rodowisko kulturowe

Bytoń pozostaje zwi±zany z tradycja i zwyczajami Kujaw. Po dzidzień można tu posmakować tradycyjnej kujawskiej kuchni. Na terenie sołectwa Bytoń znajdziemy następuj±ce zabytki: Kociół parafialny p.w. w. Stanisława 1904-1907 r. z murowan± dzwonnic± z 1907-1908 r., starodrzew wokół kocioła, cmentarz parafialny z pocz±tku XX w. Pierwsze nagrobki pochodz± z II połowy XIX w. Badania archeologiczne wskazuj± na lady osadnictwa na tym terenie z okresu neolitu, kultury łużyckiej, kultury przeworskiej i redniowiecza.

Gospodarka i rolnictwo

Podstawowym Ľródłem utrzymania mieszkańców Bytonia jest dochód z działalnoci rolniczej, następnie pozarolniczej i usługowej. Na terenie wsi zarejestrowanych jest 27 podmiotów gospodarczych. Bytoń to typowa wierolnicza. Do podstawowych upraw należ± uprawa rzepaku, zbóż, buraka cukrowego i ziemniaka przemysłowego. Na większ± skale opłacalna jest równieŜ hodowla bydła i trzody chlewnej. Na terenie wsi występuj± gleby od klasy III do VI ze zdecydowan± przewag± gruntów klasy IV. Większo¶ć gruntów w grupach bonitacyjnych stanowi± użytki rolne, zajmuj± one powierzchnię 359,612 ha, czyli 85% ogólnej powierzchni sołectwa.

Miejsca/obiekty

W bliskim s±siedztwie Bytonia znajduj± się miejsca i obiekty oddziałuj±ce na wiei zwiększaj±ce szanse jej rozwoju. Niew±tpliwym atutem wsi jest jej położenie na obszarze Kujaw - malowniczej krainie historyczno - etnograficznej oraz blisko¶ć takich atrakcji turystycznych jak np.

· Jezioro Głuszyńskie

· Dworek szlachecki w ¦wieszu

· Jezioro ¦wiesz

· Liczne gospodarstwa agroturystyczne

· Orodek Edukacji Ekologicznej w Budzisławiu

Logowanie

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 20
LKS Polonia Bytoń 0:8 KS Lubienianka Lubień Kujawski
LZS Kujawiak Kruszyn 3:3 GKS Ziemowit Osięciny
TS Orion Popowo 4:2 LZS Wi¶lanin Bobrowniki
WAP Włocławek 4:4 GKS Tęcza Topólka

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 21

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Budowa nowego boiska (czerwiec 2011)
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 go¶ć

dzisiaj: 82, wczoraj: 156
ogółem: 1 610 126

statystyki szczegółowe

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomo¶ć

Wyszukiwarka