Ludowy Klub Sportowy POLONIA Bytoń - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Polonia nie przystąpiła do rozgrywek B-klasy w sezonie 2015/2016.
  •        

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

LKS Polonia BytońKS Lubienianka Lubień Kujawski
LKS Polonia Bytoń 0:8 KS Lubienianka Lubień Kujawski
2015-06-13, 17:30:00
Boisko w Morzycach
    relacja »

Kalendarium

22

11-2018

czwartek

23

11-2018

piątek

24

11-2018

sobota

25

11-2018

niedziela

26

11-2018

pon.

27

11-2018

wtorek

28

11-2018

środa

Najnowsza galeria

Trening 12.08.2014
Ładowanie...

Sport.pl

Statut Klubu

STATUT

Ludowego Klubu Sportowego "Polonia" Bytoń

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Klub Sportowy LKS "Polonia" Bytoń zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców gminy Bytoń i powiatu radziejowskiego.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest gmina Bytoń.

2. Siedzibą Klubu jest Urząd Gminy w Bytoniu.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - "Prawo o stowarzyszeniach" oraz własnym statutem.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Klub jest członkiem zrzeszenia Ludowe Kluby Sportowe.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu Sportowego "Polonia" Bytoń jest m.in.:

1. Rozwijanie różnych form wychowania fizycznego i sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Bytoń i powiatu radziejowskiego.

2. Wychowanie swoich członków na zdrowych i wszechstronnie rozwiniętych obywateli.

3. Czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym gminy Bytoń.

4. Kultywowanie wśród swoich członków pozytywnych wzorców związanych z uprawianiem sportu i kultury fizycznej.

5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być  mieszkańcy Gminy Bytoń i powiatu radziejowskiego, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - "Prawo o stowarzyszeniach",

2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3. uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub,

4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. godne reprezentowanie władz Klubu,

4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

    a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

    b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

3. działania na szkodę Klubu,

4. rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:

    1) Walne Zebranie Klubu,

    2) Zarząd,

    3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1.  Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

    1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu,

    2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

    3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

    4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

    5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązywanie Klubu,

    6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

    7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 20

    Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

    1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

    2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

    3) uchwalanie okresowych planów działania,

    4) przyjmowanie i skreślanie członków,

    5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    6) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

    1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

    2) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

    3) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości działania Klubu,

    4) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem Klubu działań Zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

§ 24

    W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przkroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

    1) upomnienia,

    2) nagany,

    3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 

    4) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni,

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

    1) składki członkowskie

    2) darowizny i zapisy,

    3) dotacje na zadania zlecone klubowi przez organy państwowe i samorząd terytorialny,

    4) dochody z majątku,

    5) inne wpływy.

§ 28

    Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

    Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Logowanie

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 20
LKS Polonia Bytoń 0:8 KS Lubienianka Lubień Kujawski
LZS Kujawiak Kruszyn 3:3 GKS Ziemowit Osięciny
TS Orion Popowo 4:2 LZS Wiślanin Bobrowniki
WAP Włocławek 4:4 GKS Tęcza Topólka

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 21

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Budowa nowego boiska (czerwiec 2011)
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 106, wczoraj: 156
ogółem: 1 610 150

statystyki szczegółowe

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość

Wyszukiwarka